loading...
سایت شیمی کاربردی دانشگاه گلستان
آخرین ارسال های انجمن

تهيه پتاسیم متاپريدات (گزارش کار شیمی معدنی 1 )

وحید میردار وطن بازدید : 12935 شنبه 9 ارديبهشت 1391 نظرات (8)

هدف از اين آزمايش تهيه پتاسیم متاپريدات با استفاده از پتاسیم يدات، پتاسیم پرسولفات، پتاسیم هيدروکسيد و نيتريک اسيد غليظ 1:1 و تعيين درجه خلوص آن با استفاده از سنجش مقدار I2 به وسيله پتاسیم تيوسولفات با نرماليته مشخص می باشد.

اکسی اسيدهای هالوژن دار فراوانی از قبيل HIO ، HIO3 ، HIO4 ، H5IO6 و H4I2O  وجود دارند. پريدات ها را از اکسايش يدات ها به وسيله هيپوکلريت در محلول های غليظ سديم هيدروکسيد تهيه می کنند و دی سديم پاراپريدات که انحلال پذيری بسيار کمی دارد و رسوب می کند.

 

2 Na+ + IO3- + OCl- + OH- + H2  Na2H3IO6 + Cl-

 

پريديک اسید در محلول آبی به صورت يون چهار وجهی IO4- و همچنين به چندين شکل آب پوشيده وجود دارد. تعادل های اصلی در محلول های اسيدی عبارتند از:

 

H5IO6    H+  +  H4IO6-

 

H4IO6-    H+  +  H3IO6

 

H4IO6-    IO4-  +  2 H2O

 

در محلول های آبی پريديک اسید به صورت H5IO6 وجود دارد. بخش قابل توجهی از آنيون های يک ظرفيتی منفی، آب از دست داده و به شکل متا، يعنی IO4- در می آيد. نمونه های آب پوشيده اصطلاحاً اُرتوپريدات ناميده می شود. تعادل هايی که به pH بستگی دارند به سرعت برقرار می شوند.

 

متاپريديک اسيد را می توان در فلوئوريدريک اسيد بی آب، فلوئور دار کرد و فلوئور و پريديک به دست آورد.

 

HIO4 + F2    IO3F + HF + ½ O2

 

تترايدنانو اکسيد (I4O9) از واکنش بين ارتو فسفريک اسيد و يديک اسيد به دست می آيد و در اثر هيدروليز، به HIO3 و I2 تبديل می شود.

 

5 I4O9 + 9 H2  18 HIO3 + I2

 

می توان گفت که ترکيب بايد به صورت يد(III) يدات، I(IO3)3 ، فرمول بندی شود. دی يدوپنتو اکسيد، I2O5 را می توان با گرم کردن يديک اسيد تا 20 °C تهيه کرد.

2 HIO3    H2O + I2O5

 

اين ترکيب غير فرّار بلورين می باشد و تا دمای 300 °C تجزيه نمی گردد. اين ترکيب عامل اکسنده قوی است و در تعيين کربن منو اکسيد در مخلوط های گازی به کار می رود.

I2O5 + 5 CO    I2 + 5 CO2

 

واکنش در دمای 70 °C کمی است و يد توليد شده را با روش های حجم سنجی استاندارد کنيد. I2O5 با آب و قليا واکنش می دهد و يون يدات (IO3)- توليد می کند. در حالت جامد، شواهد يک اتم اکسيژن به صورت پلی بين دو گروه IO2 را تائيد می کند.

 

 

ساختار H5IO6

H5IO6

 

H5IO6 در اثر گرما، آب از دست داده و ابتدا به پيروپريديک اسيد (H4I2O9) و سپس به پريديک اسيد (HIO4) و سرانجام به يديک اسيد تجزيه می شود.

 

2 H5IO6          H4I2O9          2 HIO4          2 HIO3 + O2

 

در محلول های قليايی پريدات دیمِر (دوپار) می شود.

 

2IO4- + 2OH-    H2I2O104-

 

پريديک اسيد اکسيدکننده قوی است. بنابراين برای اکسايش يون منگانو به پرمنگنات مناسب است. در واکنش، ممکن است اوزون آزاد شود ولی هيدروژن پراکسيد تشکيل نمی شود.

 

وسايل مورد نياز:


قيف، بشر 250 ml، ارلن 250 ml، بورت 250 ml، پيپت 10 ml، حمام آبی، استوانه مدرج، کاغذ تورنسل، ترازو، هیتر، کاغذ صافی، هم زن

 

مواد مورد نياز:


پتاسيم يدات (KIO3)، پتاسيم پرسولفات، پتاسيم هيدروکسيد (KOH)، نیتریک اسيد 1:1 (HNO3)، بوريک اسيد (H3BO3)، پتاسيم يديد (KI)، سدیم تيوسولفات 0.1 N (Na2S2O3)، کلريدريک اسید غليظ (HCl)، محلول چسب نشاسته، یخ

 

روش کار


1.25 gr پتاسيم يدات (KIO3) را در 15 ml آب مقطر گرم در يک بشر 250 ml حل کنيد. به آن 2 gr آمونیوم پرسولفات اضافه کنيد. 2.5 gr پتاسيم هیدروکسید دانه ای را دانه دانه اضافه کنيد و به آرامی هم بزنید. مخلوط را به مدت 20 min در حمام آب گرم قرار دهيد رسوب تشکيل شده (پتاسيم سولفات) را با افزایش 15 ml آب حل کرده و محلول را به دمای محیط (25-30°C) می رسانیم. پتاسیم دی فروپريدات به فرمول K4I2O9 تشکيل می شود. در صورت وجود مواد نامحلول، محلول را صاف کنيد.

 

محلول را در حمام يخ قرار دهيد و ضمن به هم زدن از طریق یک بورت به آن قطره-قطره نيتريک اسید 1:1 می افزاییم. (برای تهیه نیتریک اسید 1:1 حدود 10 ml آب مقطر و 10 ml نیتریک اسید را با هم ترکیب می کنیم). ادامه می دهیم تا رنگ کاغذ تورنسل قرمز شود.

سپس دوباره 1 ml از محلول نیتریک اسید اضافه کرده و رسوب سفید، پتاسیم متاپريدات (KIO4)، را به کمک قيف بوخنر جدا کنيد. پس از شستشو با کم ترین مقدار آب مقطرِ سرد، آن را در هوا خشک کنيد.

 

تعیین درصد خلوص پتاسیم متاپریدات


اسید های پریدیک جزء اکسنده های قوی و فعال می باشند. با استفاده از این خاصیت می توان میزان خلوص اسید تهیه شده را تعیین کرد. پریدیک اسید (HIO4) در محیط اسیدی بر اساس واکنش زیر تجزیه می شود:

 

IO4-  +  2 H+  +  2 I-    I2  +  IO3-  H2O

 

ید آزاد شده در واکنش را می توان با استفاده از یون سدیم تیوسولفات (Na2S2O3) سنجید. در محیط اسیدی یدات ایجاد شده مطابق واکنش زیر تجزیه می شود:

 

IO3-  +  5 I-  +  6 H+    3 I2  +  3 H2O

 

در این مرحله نیز می توان ید آزاد شده در واکنش را با استفاده از یون سدیم تیوسولفات (Na2S2O3) سنجید.

واکنش ید با تیوسولفات را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

 

2 S2O32-  +  I2    2I-  +  S4O62-

 

روش کار


دقیقاً 0.1 gr از نمک خشک، پتاسیم متاپریدات (KIO4)، را در ارلن مایر 250 ml در 100 ml آب مقطر حل کنيد. به آن 2 gr بوراکس (Na2B4O7) اضافه و بعد از حل شدنِ بوراکس، تا حد اشباع بوريک اسيد (H3BO3) اضافه کنيد. سپس 3 gr پتاسیم يديد (KI) افزوده و مجموعه را به مدت 5 min به حال خود بگذاريد. در اين مرحله پريدات به يدات و يديد به ید تبديل می شود. يد آزاد شده را به وسيله محلول تيوسولفات 0.1 N تیتر کنید تا آخرین نشانه رنگ زرد از بین برود. حجم تيوسولفات مصرف شده را يادداشت کنيد(v1).

برای کامل شدن واکنش به اين محلول 1 ml کلريدريک اسید غليظ اضافه کنيد تا يدات با يديد و کلريدريک اسيد ترکيب شده و يد آزاد شود. يد آزاد شده را مجدداً به وسيله محلول تيوسولفات 0.1 N بسنجيد. تيتراسيون را ادامه دهيد تا رنگ زرد از بين برود. حجم دوم را يادداشت کنيد(v2).

برای تيتراسيون از محلول چسب نشاسته به عنوان معرف استفاده کنيد.

با استفاده از حجم محلول تیوسولفات مصرف شده (V = v1 + v2) مقدار پتاسیم پریدات به دست می آید.

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط مجتبی در تاریخ 8 سال پیش و 13:35 دقیقه ارسال شده است

بااین که هنوز کار داره ولی خوب بود

این نظر توسط مهرداد در تاریخ 8 سال پیش و 15:10 دقیقه ارسال شده است

ممنون عالی بود

این نظر توسط نامی در تاریخ 9 سال پیش و 18:05 دقیقه ارسال شده است

شکلکشکلکشکلکشکلکبد نبود فقط ای کاش محاسباتشم داشتشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک

این نظر توسط ati در تاریخ 9 سال پیش و 16:08 دقیقه ارسال شده است

سلام.تئوری راجعبه صنایع غذایی میخوام خسته شدم از بس گشتم ولی نیستاین نظر توسط ستار در تاریخ 9 سال پیش و 19:46 دقیقه ارسال شده است

سلام تن کیو اینو نوشتم چون فقط یه نفر نظر داده بود
شکلک

این نظر توسط مهسا در تاریخ 9 سال پیش و 18:12 دقیقه ارسال شده است

بدک نبود مرسی
پاسخ : شکلک

این نظر توسط مهسا در تاریخ 9 سال پیش و 12:28 دقیقه ارسال شده است

عالی بود
مرسیشکلک
پاسخ : خواهش شکلک

این نظر توسط ن در تاریخ 10 سال پیش و 17:12 دقیقه ارسال شده است

شکلک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما
ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به شما بازدیدكنندگان عزیز، این سایت متعلق به هیچ سازمانی نمیباشد و هدف از تشکیل این سایت گردآوری اطلاعات پایه و مورد نیاز برای دانشجویان رشته شیمی کاربردی می باشد . پست الکترونیک سایت برای برقراری ارتباط omid.alaedin@hotmail.com منتظر نظرات و انتقاد های شما هستیم .
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 800
 • کل نظرات : 992
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 11211
 • آی پی امروز : 77
 • آی پی دیروز : 209
 • بازدید امروز : 285
 • باردید دیروز : 1,097
 • گوگل امروز : 15
 • گوگل دیروز : 64
 • بازدید هفته : 3,821
 • بازدید ماه : 13,266
 • بازدید سال : 118,134
 • بازدید کلی : 10,382,972